wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » Firma i Misja. The Company. & Mission

Firma i Misja. The Company. & Mission

Autor tego projektu nie jest promotorem ani nie bierze udziału w rekrutacji na prezentowane uniwersytety, które takich zabiegów nie potrzebują. Miasta Oksford i Cambridge nie dotują tego projektu aby zwiększyć ilość turystów. One tego nie potrzebują.


 The author of this project is not a promoter nor take a part in a recruitment process for presented universities. Oxford and Cambridge do not donate this project to increase tourist traffic. They do not need it.


Misja

         W czasach odrealnionych ideologii na usługach których jest polityka, imperializm zysków - czysta wiedza, zdrowa nauka, wyniki badań bywają celowo zniekształcane dla ich potrzeb. Odwołuje się do wartości uniwersyteckich w nauce, które uległy wypaczeniom na początku XX w. i nadal ulegają a są nimi:

- PRAWDA - zniekształcona w naukach humanistycznych, medycynie, archeologii, paleontologii, naukach żywieniowych, historii, biologii...

- CZYSTA NAUKA - część z niej (bardzo korzystna dla ludzkości) została ukryta w szufladach ośrodków badawczych a sama nauka jest zniekształcana już na etapie badań

- EDUKACJA - jesteśmy uczeni tego co garstka ludzi chce abyśmy wiedzieli a od tego co wiemy zależy jak bardzo chcemy utrzymać cywilizację w której żyjemy, utrzymanie wartości, które zbudowały naszą cywilizację, która weszła w przyspieszający okres schyłkowy

- ZDROWOROZSĄDKOWE, LOGICZNE MYŚLENIE, INNOWACYJNOŚĆ - zdeformowane przez niskich lotów rozrywki, przepraszam za wyrażenie ale mające nas za idiotów reklamy, niską kulturę, gry komputerowe, alkohol, środki odurzające. Będąc w Anglii nauczyłem się używać słów, które bardzo pomagają w życiu jak: przepraszam, dziękuję, proszę, nauczyłem się pomagania bezinteresownie innym.


      Poprzez popularyzację produktów związanych z najlepszymi ośrodkami naukowymi na świecie i odwoływaniem się do ideałów tych uczelni - misją jest:

  • motywowanie do odkrywania wartości wiedzy, nauki, zdrowego logicznego myślenia, innowacyjności
  • inspirowanie do poszukiwania czystej nauki, wiedzy niezafałszowanej (medycyna, archeologia, paleontologia, geologia, historia, nauki biologiczne...), która jest najlepszym fundamentem budowania, zdrowego, rozsądnego ładu społecznego,
  • zachęcanie do podnoszenia poziomu kultury przez odwoływanie się do najlepszych wzorców.
      Ponieważ żyjemy w kraju należącym do kręgu cywilizacji łacińskiej odwołamy się do słów-drogowskazów, które są nam bliskie - "poznacie prawdę a prawda was wyzwoli" z Ewangelii św. Jana (8.31). Te słowa wypowiedział niemal 2000 lat temu Pan Jezus. Hasła angielskich uczelni dopełniają te słowa.
 
The Mission
 
       In times of unreal ideologies to which politics, imperialism of profits serve  -  clean knowledge, healthful science, research results are distorted on purpose for thier needs. I invoke to university values, which began to warp in 20th  and continue in our century. Here they are:
 

- TRUTH - distorted in humanities, medicine, biology, archeology, history, paleontology, nutrition science, media

- PURE SCIENCE, KNOWLEDGE - a part of it (very benefitable for our mankind) is hidden in drawers of research institiutes, science is distorted on a research level (medicine !)

- EDUCATION - we are taught what a handful of people want us to know but what we know influences how much we want to keep our civilisation, keeping values upon our civilisation has been built up and now has entered decadent period

- LOGICAL THINKING - deformed by low auality entertainment, ads seeing us as idiots, low level culture, computer games, drugs, alcohol.       Through popularisation of products related to the best world's academies and calling to values and ideals of those universities, this mission is:
  • motivating to discovering the value of knowledge, science, healthful logical thinking, innovation
  • inspiration to searching for pure knowledge, science free of deceit (medicine, archeology, geology, history, biology ...), which are the best fundation for building a reasonable, healthful social order
  • encouraging to enhancing of a culture level through invoking to the best exemplars.
        Because we live in a country that belongs to the Latin Civilisation, we invoke to words-guidelines, which are crucial for us - "you will know the truth and it will release you"  from the Saint John's Gospel (8.31). These words were spoken out nearly 2000 years ago by Jesus the Lord. English universities and colleges mottos complete these words.

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl